Legea de baza cu privire la înregistrarea şi arhivarea documentelor este Legea 16/1997 – a arhivelor naţionale.
Registratura în formă electronică este reglementată în Legea 135/2007 şi în normele de aplicare ale acesteia.

Legea 16/1997 – a arhivelor naţionale
CAPITOLUL III
Obligaţiile creatorilor şi deţinătorilor de documente
Secţiunea I
Evidenţa documentelor
Art. 7. – Creatorii şi deţinătorii de documente sunt obligaţi să înregistreze şi să ţină evidenţa tuturor documentelor intrate, a celor întocmite pentru uz intern, precum şi a celor ieşite, potrivit legii.
[…]
Evidenţa tuturor intrărilor şi ieşirilor de unităţi arhivistice din depozit se ţine pe baza unui registru

Aşa cum se observă legea nu prevede ce tip de registru trebuie folosit (hârtie, electronic, …), aceasta prevede doar existenţa registrelor: de corespondenţă pentru documentele intrate şi ieşite şi a celor interne pentru documentele intocmite pentru uz intern.

Legea nr. 135/2007 – privind arhivarea documentelor în formă electronică
CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
Art. 1. – Prezenta lege stabileşte regimul juridic aplicabil creării, conservării, consultării şi utilizării documentelor în formă electronică arhivate sau care urmează a fi arhivate într-o arhivă electronică.
Art. 2. – Operaţiunile de prelucrare arhivistică a documentelor în formă electronică se fac cu respectarea dispoziţiilor Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a reglementărilor în vigoare privind conservarea, accesul şi protecţia informaţiei cu caracter public sau privat. []
CAPITOLUL III
Furnizarea serviciilor de arhivare a documentelor în formă electronică
Art. 4. – Orice persoană fizică sau juridică are dreptul de a depune spre păstrare documente în formă electronică în cadrul unei arhive electronice, în condiţiile prezentei legi.

Decizie nr. 1130/2008 privind normele tehnice si metodologice pentru aplicarea Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor in forma electronica

Capitolul IV – Administrarea arhivei electronice
Art. 11
(1) Administratorul are obligatia de a crea si opera un registru in forma electronica.
Art. 12
Arhivarea electronica a documentelor este guvernata de aceleasi reguli ca si in cazul documentelor pe suport de hartie si se supune prevederilor legislatiei arhivistice in vigoare, cu urmatoarele precizari:
a) inregistrarea documentelor in forma electronica de catre sistemul electronic de arhivare atesta existenta oficiala a documentelor respective. Numarul de inregistrare identifica in mod unic documentul in cadrul sistemului. Odata inregistrat, documentul nu mai poate suferi niciun fel de modificari de continut. Concomitent cu inregistrarea se completeaza fisa electronica a documentului, in conditiile art. 8 alin. (2) si (3) din Legea nr. 135/2007;
Registrul în format electronic este obligatoriu pentru administrarea arhivei electronice.

Nicăieri în cele doua legi sau în norme nu este prevazut un standard în care trebuie tipărit un registru, că ieşirile trebuie să fie pe aceeaşi linie cu intrările sau altfel.

Ceea ce aduce în plus registratura electronică este posibilitatea regăsirii imediate a unei înregistrări pornind de la oricare dintre carateristicile înregistrării sau ale documentului înregistrat.

Ceea ce aduce în plus Folium este posibilitatea preluării şi vizualizării/gestionării atât a documentului înregistrat cât şi a doucmentelor justificative (ataşamente) direct de la nivelul înregistrării.

Atunci când voi căuta o înregistrare, voi vedea şi documentul, dacă a fost preluat.

De asemenea, nu este de neglijat faptul că trasabilitatea oricărei înregistrări şi a oricărei operaţii efectuate asupra acesteia este asigurată de Folium.